تبلیغات
نام:سید مهدی جعفری نژاد
متولد: 1370
مدرک: دانشجوی کاردانی کامپیوتر-نرم افزار
شماره تلفن : 09359568444